Helaas! De Ricola actie is afgelopen!

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Ricola actie: "Maak kans op 2 gratis kaarten voor Saturday Night Fever" van Concorp Brands BV, De Lind 28 5061 HW, Oisterwijk.


De actieperiode loopt van 25 februari 2012 tot 1 april 2012.


Deelname

 1. 1. Medewerkers van Concorp Brands BV, alsmede anderen die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de actie komen niet in aanmerking voor deze actie en zijn van deelname uitgesloten.
 2. Deze actie staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland en beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats waar hij of zij als bewoner staat ingeschreven.
 3. Per adres kan 1 keer worden deelgenomen.
 4. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, anders dan het gebruik van internet.
 5. Door deel te nemen aan de actie verklaren deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van de actievoorwaarden zoals in dit document beschreven.
 6. De minimumleeftijd voor deelname aan deze actie is 16 jaar.

Actie

 1. Iedere deelnemer maakt kans op 2 gratis kaarten voor de Musical Saturday Night Fever
 2. De kaarten kunnen worden gebruikt in diverse theaters in Nederland op diverse data en worden in overleg met Stage Entertainment geboekt naar uw voorkeur.

Aansprakelijkheid

 1. Concorp Brands BV en aan hen gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op dit website onderdeel of enige hieraan gelinkte site, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Concorp Brands BV.
  • Concorp Brands BV is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die de bezoeker of een derde terzake van (het gebruik van) de site cq. het website onderdeel mocht lijden, hieronder mede begrepen bedrijfsschade en immateriële schade.
  • Concorp Brands BV draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit deze promotie, de toekenning van de producten, enig technisch mankement en/of vertragingen, voortvloeien en dit onder eender welke vorm.

Slotbepalingen

 1. Op deze promotie is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 2. Concorp Brands BV behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of van onrechtmatige beïnvloeding voorkomen van deelname uit te sluiten.
 3. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Concorp Brands kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit, eventueel benodigde toestemming van een ander en geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon-of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.
 4. Concorp Brands BV behoudt zich het recht voor om de actie te beëindigen of de regels, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Concorp Brands daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door Concorp Brands bekend worden gemaakt via de website www.ricola-actie.nl onder vermelding van de datum van wijziging.
 5. De gegevens van de deelnemers worden door Concorp Brands BV verzameld, verwerkt en vastgelegd. Bij deelname aan de actie ‘Maak kans op 2 gratis kaarten voor Saturday Night Fever’ wordt u automatisch ingeschreven voor de nieuwsbrief van Ricola. Na inschrijving ontvangt u hier direct een email over waarbij u zich ook weer direct uit kunt schrijven.
 6. Voor extra informatie of eventuele klachten met betrekking tot deze actie kunt u contact opnemen met Ricola via het contactformulier op de website www.ricola.nl

Vastgesteld op 1 januari 2012


Disclaimer


Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Concorp Brands BV. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Concorp Brands BV is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.


Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Concorp Brands BV niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Concorp Brands BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, ter beschikking gestelde software of (on)bereikbaarheid van de site.